Skipper Samrådet ser lyse udsigter på mange områder

Fra Hasseris Avis uge 8 

Formand Inger Tvorup fortæller her om de positive ting i Samrådets område, men løfter dog lige fingeren, når det gælder trafikken.

Men ellers fortæller Inger Tvorup, at Samrådet med glæde ser tilbage på et yderst velbesøgt julearrangement ved Skippertorvet med fokus på det store juletræ, der prydede Skippertorvet hele julemåneden. Områdets erhvervsdrivende, lokale foreninger og institutioner bidrager hver især til udsmykningen og til selve julearrangementet, både i form af faste bidrag eller sponsorgaver til det amerikanske lotteri.

Formanden glæder sig over den stigende lokale opbakning, der medvirker til at forankre Skippertorvet som det lokale bydelscentrum, som er en af Samrådets visioner. Her i 2017 fortsætter Skipper Samrådet arbejdet med igangværende indsatsområder.

Af opgaverne er en renovering af Skippertorvet, som har høj prioritet. Det sker i samarbejde med Ejerlauget Skipperen og Aalborg Kommunes Park & Natur. Der satses på en etapevis igangsætning af det renoveringsprojekt, som Park & Natur har fået udarbejdet tegninger til. Skipper Samrådet er initiativtager til processen, og har støtte fra lokale erhvervsdrivende til at videreføre projektet. Den første etape var, at få Skipperstatuen belyst i aftentimerne. Det blev iværksat sidste forår. Som næste etape håber Ejerlauget og Samrådet, at få nivelleret terrænet i torvets sydlige ende, og i den forbindelse også at få fjernet de meget slidte betonkanter og trappetrin.

Siden Skipper Samrådet blev etableret for godt 20 år siden, har det været et stort ønske, at få forbedret områdets muligheder for indendørs idrætsfaciliteter. Efter flere forsøg har ildsjæle i Skipper Samrådet, senest med indsats af næstformand Jens Neustrup Simonsen, fået sat skub i processen igen. Med Aalborg Seniorsport og Aalborg Chang som hovedaktører er der nu med støtte af Aalborg Kommunes Sundheds- & Kulturforvaltning et skitseforslag på trapperne. Den foreløbige titel er Skipperen Idræts- & Kulturhus – ”et hus til generationer”. Skitseforslaget forventes forelagt politikerne i foråret 2017 – og alle involverede håber, at man denne gang kommer i mål. Det bærende i processen er det nye tætte samarbejde foreningerne imellem. Ligesom Skipper Samrådet har ønsket de forbedrede faciliteter til hele lokalområdet og dets foreninger, har Aalborg Seniorsport og Aalborg Chang kæmpet for forbedringer for hver deres medlemsskare. Det nye lokale samarbejde ser nu ud til at bære frugt. De to store foreninger vil med deres økonomiske bidrag være de primære brugere på hver deres tid af døgnet, seniorerne i dagtimerne og Chang i eftermiddags- og aftentimerne. Derudover vil ledig kapacitet være tilgængelig for øvrige foreninger/brugere på kommunens vanlige betingelser. Rammerne/byggeriet er skitseret som en udbygning mod syd af Changs nuværende klubhus på Provstejorden. Forventningerne til projektet er store.

Så er der det trafikale, der altid har været i fokus for Skipper Samrådet. På møder med Trafik & Veje har trafiksikkerhed og hastighed i boligområder været drøftet sammen med Kærby Grundejerforening. Der afventes godkendelse af en hastighedsplan for hele kommunen.

Er der lokale skader/mangler i fortove, stier m.m. opfordrer kommunen alle borgere til at indberette det via TIP. www.aalborgkommune. dk/tip eller brug www.skippersamraadet.dk/links/ I øjeblikket er der specielt fokus på de trafikale trængsler på Forchhammersvej og øvrige dele af Kærlundsmarken, forårsaget af de store institutionsbyggerier i og omkring området. Senest forøges trængslerne yderligere af et nyt stort boligområde, Tuborg Park med 114 boliger, der alle skal have vejadgang via Forchhammersvej.

Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken og Andelsboligforeningen Skipper Clement er Skipper Samrådet i dialog med Aalborg Kommune om mulige løsninger på de trafikale problemer – det er nødvendigt.

Tilbage til det positive. Mange spændende butikker og virksomheder er dukket op i Skipperkvarteret de seneste par år, og har afløst tomme butiksfacader. Skipper Samrådet ser med tilfredshed på denne udvikling og håber, at mange vil være med til at bakke op om disse butikker, og de mange andre initiativer, der er i gang i området, slutter formand Inger Tvorup.