Hasseris avis uge 40

Skipper Samrådet har mange projekter i støbeskeen. Ovenpå Skipperdag og et 20 års jubilæum er Skipper – samrådet i fuld gang med arbejdet omkring nye tiltag Efter en vel overstået Skipperdag d. 3. september, som også markerede Skipper Samrådets 20 års jubilæum, fortsætter Skipper Samrådet arbejdet med de øvrige aktuelle sager. 1. Renovering af Skippertorvet i samarbejde med Ejerlauget Skipperen og Aalborg Kommunes Park & Natur, støttet af lokale erhvervsdrivende og fonde. Park & Natur fældede for nogle år siden de store kastanjetræer på pladsen på grund af sygdom i træ- erne. De blev erstattet af fl otte platantræer, der nu er i god vækst, men alligevel tillader et indkig til Skipperstatuen. På initiativ fra Skipper Samrådet udarbejdede Park& Natur et renoveringsprojekt for området. Der satses på en etapevis igangsætning af projektet. Første etape har været at få Skipperstatuen belyst i aftentimerne, hvilket blev sat i værk i foråret. 2. Skipper Samrådet har længe arbejdet på at få forbedret områdets indendørs idrætsfaciliteter. Med Aalborg Seniorsport og Aalborg Chang som hovedaktører er der nu med støtte af Aalborg Kommunes ”Fritidsforvaltning” og et arkitektfi rma et ”projekt Skipperens Idræts- og Kulturcenter” på tegnebrættet. Fysisk er der mulighed for at bygge i forlængelse af Changs klubhus på Provstejorden. Aalborg Seniorsport mangler primært lokaler i dagtiden, Aalborg Chang i eftermiddags- og aftentimerne, og det tætte samarbejde giver gode betingelser for en fuld udnyttlse af et fælleshus. Ud over de to hovedklubber vil også områdets øvrige klubber kunne nyde godt af ledig kapacitet i huset. Idéerne var mange på det idémøde, som alle interessenter var inviteret til tidligere på året. Det er styregruppens forhåbning, at det igangværende projekt vil kunne nå frem til politisk overvejelse i løbet af det kommende år. 3. Mange lokalplaner for dele af Skipperområdet / Hobrovejskvarteret har været i høring og er blevet godkendt de seneste år. Området rummer mange store institutioner, som hver især har haft behov for mere plads. Ud over sygehusets mangeårige udvidelse har der været udvidelsesprojekter i gang på UCN, Skipper Clement Skolen og Plejehjemmet Birkebo på Forchhammersvej, der p.t. udvides med 50 boliger, alt sammen med forøget trafi k og megen parkering i boligområ- derne til følge. Senest er der en lokalplan undervejs for et boligbyggeri på den gamle Tuborg-depotgrund på Forchhammersvejs østside. Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken har Skipper Samrådet gjort indsigelse mod de planer, der er for trafi kafviklingen til de forventede 104 boligervia Forchhammersvej. I forvejen er både den og tilstø- dende gader stærkt belastede, og yderligere trafi k fra så mange boliger kan kun forventes at give kaotiske tilstande, især i morgentrafi kken, hvor gaderne også præges af kørsel til og fra Skipper Clement Skolen. En nærliggende løsning ville efter samrå- dets mening være at lade trafi kken fra det nye boligområde afvikles helt eller delvist via Postmestervej til lyskrydset ved Østre Allé, men kommunen har ikke ønsket at blande erhversvkørsel fra Rustenborg med privat trafi k. Bliver de nuværende planerne godkendt, vil trafi kregulerende tiltag på Forchhammersvej være påkrævet, hvilket samrådet allerede har på- peget.