Rågebekæmpelse

Orientering om rågebekæmpelse

Aalborg Kommune regulerer hvert år råger, når ungerne flyver af reden. Kommunen har i år fået tilladelse til sammen med Skipper Samrådet at lave et forsøgsprojekt, som i bedste fald betyder, at færre råger vælger rederne tæt på beboelse i området omkring Kornblomstvej og Granlien.

I foråret 2019 vil der blive affyret skræmmeskud fra en gaskanon om aftenen, når rågerne går til ro. Dette forventes at have betydning for antallet af rågeunger i rederne tæt på bebyggelse. Ligeledes vil kommunens skytte regulere voksne råger. Indsatsen vil pågå imens rågerne bygger rede i marts.

Visse lydgener i forbindelse hermed på påregnes.Korrespondance med kommunen vedrørende gener fra råger i dele af Aalborg


Svar på brev om rågebekæmpelse:

Fra: Rikke Dahl Engelbrechtsen [mailto:rikke.dahl@aalborg.dk] På vegne af Hans Henrik Henriksen
Sendt: 20. februar 2018 10:58
Til: ingertvorup@gmail.com
Emne: Rågebekæmpelse.

Kære Inger Tvorup

Tak for din henvendelse til borgmester Thomas Kastrup Larsen, som jeg vil besvare på kommunens vegne.

Det er korrekt, at beboere omkring Mølleparken og specielt Bejsebakkeskoven ved Kornblomstvej har kontaktet Aalborg Kommune angående gener fra rågekolonierne i området.

Park og Natur har også gjort en indsats for at begrænse generne gennem regulering. Jeg kan oplyse, at der i alt er bortskudt cirka 1650 råger/rågeunger i kommunen i 2017 og heraf en femtedel i det område, der her er tale om.

Park og Natur er jævnligt i kontakt med Naturstyrelsen som er myndighed på området. Dette for at få den bedst mulig vejledning i forbindelse med hvordan rågerne kan reguleres, samtidig med at gældende regler og lovgivning overholdes, og at der tages det nødvendige hensyn til naturen i al almindelighed.

I øjeblikket er anbefalingen, at reguleringen mest effektivt foretages ved at rågeunger bortskydes fra redekanten i perioden 1. maj til 15. juni.

I den udstrækning at Naturstyrelsen anbefaler andre fremgangsmåder til rågebekæmpelse end dem Aalborg kommune allerede anvender, vil vi selvfølgelig gøre det til en del af den praksis vi følger.

Vi har i vinter undersøgt mulighederne for anvendelse af droner og andre alternative fremgangsmåder ved regulering af råger. Det er dog vurderingen fra Park og Naturs skytte, at effekten af alternativerne er for lille eller generne forbundet hermed for store.

Vi vil i forberedelserne af den kommende sæson rydde mindre standpladser i underskoven for at gøre bortskydningen mere effektiv, og jeg er bekendt med at Park og Natur vil komme i området alle hverdage i perioden 1. maj til 15. juni 2018 for at foretage regulering.

Afslutningsvis kan jeg kan oplyse dig om, at jeg har bedt Park og Natur om yderligere at skærpe opmærksomheden på, hvad der kan gøres for at begrænse generne fra rågekolonierne. Det både i forhold til traditionel regulering og til alternativer, der hvor sidstnævnte vurderes at have en rimelig effekt.

Venlig hilsen

Hans Henrik Henriksen

Rådmand

 
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Rådmanden
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborg.dk
 
   

Mail sendt til:

Borgmester Thomas Kastrup Larsen

Aalborg Kommune 

Ønske om mere effektiv bekæmpelse af råger

Fra mange beboere og fra Skipper Samrådet har der været fremsendt flere ønsker til Park & Natur om en mere effektiv bekæmpelse af råger i bl.a. Mølleparken og området omkring Bejsebakken.

De svar, vi har modtaget, giver overordnet udtryk for, at råger flyver ud på markerne for at spise, og at der bliver reguleret det, der er tilladt.

Som beboer op til de store træer i ovennævnte område er oplevelsen en anden, se vedhæftede videoklip. Hverdagen er i høj grad præget af rågernes stigende antal og ulidelige larm 16 timer i døgnet, fødesøgning i byen og masser af fugleklatter overalt i haver, på terrasser, i sandkasser, på bilruder etc. Desuden hakken i hustage m.m. og ødelæggelse af muligheder for at fodre småfuglene i egen have, hvilket medvirker til en mindre biodiversitet, der ellers efterspørges i mange sammenhænge.

Rågere er iflg. EU fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979 fredet fra jagt i Danmark, men må reguleres. I de modtagne svar fremgår det, at Aalborg Kommune henholder sig til Naturstyrelsens regler.

Den anvendte regulering, hvor man skyder unger på kanten af rederne, batter minimalt. Oplevelsen omkring Bejsebakken /Kornblomstvej er, at den er ikke-eksisterende.

Derfor denne anmodning om, at der fra Aalborg Kommunes side tages andre og mere effektive midler i anvendelse, dels lokalt, dels i et mere koncentreret samarbejde med andre kommuner og instanser, som der bl.a. blev lagt op til sidste år fra Kolding Kommune.

Dagene længes, og en ny ynglesæson er nært forestående. Vi håber på en hurtig og seriøs indsats for at minimere den stigende plage for mange mennesker.

Med venlig hilsen

Inger Tvorup

Skipper Samrådet