Kommende broforbindelser over jernbanen i Østerådalen

Uddrag af referat mellem Banedanmark, Aalborg Kommune og berørte lodsejere om kommende broforbindelser over jernbnen, 10. dec. 2017

Projektleder Jens Søgaard Nielsen (Banedanmark) orienterede kort om elektrificeringsprojektet og de forberedende
arbejder, der ligger forud den egentlige elektrificering. Således bl.a. omhandlende ombygning og nedrivning af broer langs strækningen Aarhus – Lindholm for at skabe den fornødne frihøjde for kommende eldrevne tog og deres masteanlæg. Formålet med projektet er, at skabe en mere moderne jernbane med mål for kortere rejsetider, mere stabil drift, mere miljøvenlige tog m.v.

Teknisk gennemgang af løsning, bro- og vejprojekt sammenholdt med arealbehov (Herluf Due Madsen, Aalborg Kommue)

Projekteringsleder for ekspropriation, Herluf Due Madsen redegjorde for det konkrete projekts indhold og omfang. I denne forbindelse blev der fremlagt en arealplan, der viste det foreløbige projekts arealmæssige behov. Der blev redegjort for processen for ekspropriation ifbm. erhvervelse af de nødvendige arealer. Der blev redegjort for betydning af el-driftsservitut. Det konkrete projekt omhandler nedlæggelse af eksisterende bro og etablering af en stibro samme sted. Ny vejadgang til kolonihavegrunde forventes fremover ad Indkildevej.

Synspunkter fra lodsejerne

De fremmødte lodsejere var generelt positivt stemte over for valg af ny stibro. Nærmeste naboer udtrykte glæde over at biltrafik efter projektets gennemførelse ikke vil færdes forbi deres ejendom.

Der blev spurgt ind til, hvor meget højere den nye stibro skal være. Dette er ca. 1.8 m. Der blev udtrykt ønske om, at begrænse skråningsindgreb i havearealer og undersøge om der er mulighed for, at rette Planetvej en smule ud samt etablere en fælles overkørsel til Indkildevej for Engen og Ådalen. Banedanmark undersøger forholdene. Der blev adspurgt til erstatning for naboretlige gener, hvortil
blev svaret, at det er Ekspropriationskommissionen der kan tage stilling til eventuelle naboretlige gener fra projektets gennemførelse og 1 år frem. Der var ønske om, at vide hvem der indkaldes til besigtigelsesforretning, hvortil blev svaret at Ekspropriationskommissionen forventes at indvarsle direkte arealmæssigt berørte lodsejere. Besigtigelsesforretning er dog et offentligt møde, hvor alle med interesse kan fremmøde.

Afslutning – den videre proces (Herluf Due Madsen)

Projekteringsleder for ekspropriation, Herluf Due Madsen orienterede om det videre forløb. Herunder at der forventes afholdt besigtigelsesforretning i efteråret år 2018. Ekspropriationsforretning og udførelse af projekt forventes i år 2022. Selve elektrificeringsprojektet forventes at stå færdigt i år 2024/ 2025. Anlægsperiode forventes at være ca. 5 mdr.