Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet d. 10. april 2018

Referat Generalforsamling i Skipper Samrådet d. 10. april 2018

Sted: UCN Hobrovej 85

Formand Inger Tvorup bød de 33 deltagere velkommen.

Efter fællesangen blev årets Skipperpris tildelt Jens Neustrup Simonsen for hans indsats for flere store sager i området, først og fremmest kampen for Skipperens Idræts-og Foreningshus.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning

3) Regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af revisorer

6) Eventuelt

Ad 1: Dirigent Birte Rasmussen. Referent Flemming Retbøll.

GF blev erklæret lovligt indkaldt.

Ad 2: Inger Tvorup (IT) fremlagde bestyrelsens beretning :

Visioner overordnet

Skipper Samrådet arbejder for at gøre kvarteret til et godt og sikkert sted at bo og færdes i. Vi vil gerne bevare de mange kvaliteter, vi har i kvarteret, og i samarbejde med andre foreninger i området være med til at forbedre det, der kan gøres bedre.

Skipperen Idræts- og Foreningshus

Fra samrådets start for snart 22 år siden har det været et stort ønske at forbedre områdets indendørs idrætsfaciliteter og at få et samlingssted for kvarterets beboere.

Det har krævet et langt, sejt trægt. Det har nu båret frugt takket være de sidste 3 års tætte samarbejde med Aalb. Chang, Aalb. Seniorsport og konsulenterne i kommunes fritidsforvaltning.

Det skitseprojekt, der blev fremsendt til budgetforhandlingerne i 2017, blev godkendt at Aalborg Kommune med bevilling af beløb fordelt over 2 budgetår, 2008 + 19. Aalborg Seniorsport bidrager økonomisk, og deres administration skal flyttes til det nye hus. Foreningshuset er sat til salg, og beløbet vil indgå i byggesummen. Derudover skal vi selv søge fonde til medfinanciering.

Skippertorvet

Sammen med Ejerlauget Skipperen håber vi på en etapevis igangsætning af den udarbejdede helhedsplan. Mest nødvendigt er udbedring af de slidte betonkanter. Det vi vil gerne have kædet sammen med en nivellering af områdets sydlige del, men det kræver nye tegninger. I 2017 var der ikke afsat kommunale midler til dette, hvorfor vi selv har forsøgt at få det klaret via studerende. Der er ikke lykkedes, så vi agter at søge kommunen om det igen i 2018.

Vi har søgt om at få den snævre til- og frakørsel mod Vestre Allé udvidet ved en reduktion af fortovet og en udvidelse af kørebanen. Desuden ønsker skiltepylonen rykket lidt tilbage.

Hastigheds- og trafikreducerende tiltag

I alle årene har trafikken været et fokusområde for samrådets arbejde med hastigheds- og trafikreducerende tiltag på de store veje, først og fremmest Hobrovej.

En reel aflastning kan først forventes, når der etableres en 3. Limfjordsforbindelse, som vi har påpeget i mange år. Ligeledes afventer vi udflytningen af sygehuset til Aalborg Øst og dermed en anden anvendelse af området. En masterplan for området er stillet i udsigt, og den har vi store forhåbninger til at få indflydelse på.

Ønsket om en forskønnelse af midterrabatterne på Hobrovej med beplantning har ofte været fremsat, så der bl.a. sendes et signal til bilisterne om, at man kører i bymæssig bebyggelse. Rådmanden bragte tankerne om at så blomster i rabatterne frem i dagspressen i efteråret, og vi har som opfølgning mindet ham om at få det realiseret.

Trafik og parkering

Områdets store institutioner med konstante udvidelsesbehov bevirker, at den centrale del af vores område i større og større omfang bruges til parkering og udefrakommende trafik i dagtiden. Vi har påpeget trængsel og de trafikale gener i forbindelse med alle de lokalplanforslag, der har været i høring for området, og på flere møder med rådmand og embedsfolk i By- og Landskabsforvaltningen de senere år.

Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken har vi været til møde med Trafik &Veje om:

  1. Trafikken på Gl. Kærvej i forbindelse med udvidelsen af Skipper Clementskolen
  2. Trængsel på Forchhammersvej forårsaget af parkering fra de mange institutioners brugere og nu også konsekvenserne af at byen fortættes. Opførelsen af Tuborg Park, 120 nye boliger på den tidligere depotgrund er i fuld gang. Trods mange indsigelser skal de nye beboere have til- og frakørsel via Forchhammersvej. Ny trafiktælling er stillet i udsigt, når området tages i brug. Vi vil derudfra forfølge vore forslag om forbedringer.

Zoo – ny lokalplan

Der er udarbejdet ny lokalplan for Aalb. Zoo for at de kan inddrage en nabovilla og forbedre deres indgangsparti. Samrådet har bakket op om forslaget, selv om vi generelt værner om vore boligområder.

Adgang til Østerådalen / elektrificering af jernbanen

For at skabe den fornødne frihøje til kommende eldrevne tog og dermed en mere moderne og miljøvenlig drift er Banedamnark i gang med at ombygge og nedrive jernbanebroer. Lokalt betyder det, at gangbroen ved Vester Mariendal Skole nedlægges, og at vejbroen ved Planetvejen omdannes til en gangbro. Vejadgang til kolonihaverne bliver fra Indkildevej. Der har været borgermøde og underskriftsindsamling i den forbindelse.

Græsningslaug

Kommunens grønne agenter lancerede planer for etableringen af et græsningslaug i Østerådalen. Desværre måtte det opgives, da det viste sig, at det valgte areal var forurenet med eternitrester.

Kærby Hvilehjem ombygges til boliger

Der er lokalplanforslag i høring om tilladelse til nedrivning af Kærby Hvilehjem i stedet for som planlagt at ombygge det. Formålet er stadig at omdanne det til familieboliger. Sammen med Kærby Grundejerforening har vi sendt indsigelse mod dele af planen, herunder mindre udenoms areal, færre p. pladser, samt bebyggelsesgraden.

Bekæmpelse af råger

Sammen med beboerne i Kornblomstkvarteret har vi rettet henvendelse til Aalborg Kommune om en mere effektiv rågebekæmpelse. Rådmanden har svaret, at de vil skærpe opmærksomheden og forbedre indsatsen i det omfang gældende lovgivning giver mulighed for det.

Vedligeholdelse:

Mange steder kunne vedligeholdelsen af gader, fortove og stier være bedre. Alle borgere opfordres til at indberette fejl og mangler via TIP. Det gælder også dårlig færdiggørelse efter opgravninger.

Nye forretninger

Vi glædes over, at nye forretninger etableres i midlertidigt tomme lokaler, og at der bliver liv i bybilledet og gode indkøbsmuligheder lokalt. Med en velkomsthilsen og efterfølgende omtale af de nye butikker håber vi at hjælpe dem godt i gang, og at de får god lokal støtte. I det seneste år har vi budt velkommen til:

Schou Blomster på Ny Kærvej, Salon Cosmo på Hobrovej og til Yoshi Sushi på Mølleparkvej.

Julearrangementet

Årets julearrangement i 2017 forløb godt med mange fremmødte. Vi havde god støtte til arrangementet fra flere beboerforeninger og fra de erhvervsdrivende i området, herunder også de mange nye. Samrådet takker hermed alle bidragyderne.

Skipperens Erindringsværksted

Skipper Samrådet har ydet sponsorstøtte til de to medlemsblade, som Erindringsværkstedet har udgivet. På www.skippersamraadet.dk kan bladene læses og der kan indhentes information om de mange aktiviteter i årets løb.

Alle med interesse for det lokalhistoriske arbejde er velkomne i foreningen.

 

Tak til bestyrelse og suppleanter for et godt samarbejde i det forløbne år.

Også en tak til UCN for deres gæstfrihed ved arrangementerne.”————–

 

Bemærkninger til beretningen:

Ole Bayer fremkom med oplysningen om, at boligerne efter Kærby Hvilehjem bliver på 85 kvadratmeter. Desuden nævnte Ole Bayer problematikken omkring udkørselsforholdene på Forchhammersvej ved Depotgrunden.

Jens Jørgen Jensen omtalte også parkeringsforholdene på Forchhammersvej.

 

Ad 3: Gert Kristensen fremlagde regnskabet og nævnte, at den største indtægtskilde var tilskuddet fra kommunen på 15.000 kr.

Ole Bayer ville gerne se nøjere specifikation på diverseposten på 5.849,95 kr.

Revisorerne havde konstateret mangel på flere bilag og kunne derfor ikke være medunderskriver af regnskabet, da der manglede dokumentation for udgiftsposter. Kassebeholdningen afstemt.

Kassereren lovede, at næste år ville der være fuld dokumentation for disse udgifter.

Ole Bayer spurgte om Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet, når der mangler revisorpåtegning.

Dirigenten foreslog derefter, at regnskabet blevet taget ad notam.

Et flertal i Generalforsamlingen stemte for, at regnskabet skulle tages til efterretning.

3 stemte imod – og 6 undlod at stemme.

 

Ad 4: Ingen indkomne forslag

Ad 5: Valg til bestyrelsen

Inger Tvorup, Jens Neustrup Simonsen og Ole Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev André Paasch fra Kærby.

Valg af 2 suppleanter i 1 år: Anne Mette Busch blev genvalgt som suppleant.

Jens Jørgen Jensen blev valgt til 2. suppleant.

Valg af 2 Revisorer i 1 år: Ernst Thomsen genvalgt. Nyvalg til Ole Bayer.

Valg af revisorsuppleant: Leif Andersen

Forslag om, at revisorerne fremover vælges for 2 år og ikke er på valg samme år.

Forslag om at regnskabet gennemgås af revisorerne senest 1 måned før generalforsamlingen.

Fremsættes til næste års generalforsamling.

 

Ad 6: Eventuelt

Benny Pedersen nævnte det tætte byggeri, der også er på Tuborggrunden.

Der blev nævnt, at unge kører ”dørtræk” på Hobrovej. Henvendelse til politiet i situationen.

Opfordring til at kontakte P-vagterne, hvor der er generende parkering, bl.a. Tyge Brahes Vej.

Herefter afsluttede dirigenten Generalforsamlingen.

 

Aalborg, den 10. april 2018

Birthe Rasmussen Flemming Retbøll

__________________ ________________________

Dirigent Referent

 

Læs mere om generalforsamlingen i  Hasseris Avis